Bekijk deze e-mail online

9 mei 2017 

Geachte heer of mevrouw ,
 

Nieuws


Reclame Code Commissie oordeelt over vloggers die reclame maken
In de berichtgeving rondom reclame via vloggers, YouTubers en andere online content creators wordt niet altijd verwezen naar de Reclamecode Social Media en de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de Reclame Code Commissie. Daarom heeft de Stichting Reclame Code op 20 april jl. een persbericht verspreid waarin hier nog eens de nadruk op wordt gelegd. 

 


Omdat het adverterend bedrijfsleven een paar jaar geleden al het belang inzag van verantwoorde reclame via social media, is in 2014 de Reclamecode Social Media in het leven geroepen. Deze code bepaalt dat reclame via bloggers, vloggers en content creators duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn. Als een vlogger betaald wordt door een adverteerder of een ander voordeel van de adverteerder heeft ontvangen, dan moet dat uitdrukkelijk worden vermeld. Als een vlogger echter zelf besluit om een product te kopen en hier aandacht aan te besteden, zonder dat hier enige betrokkenheid van een adverteerder bij komt kijken (ook niet achteraf), dan is er géén sprake van reclame. De onafhankelijke Reclame Code Commissie bepaalt op basis van een klacht of sprake is van reclame door vloggers, en of die al dan niet conform de regels is.


Het hele persbericht leest u hier

BVA en FNLI maken gids voor adverteerders die met vloggers (willen) werken
De Bond van Adverteerders (BVA) en de brancheorganisatie van de levensmiddelenindustrie FNLI hebben de “Gids Voedingsmiddelenadverteerders en Content Creators” uitgebracht voor hun leden. Doel van de gids is om adverteerders en hun bureaus een kompas te bieden hoe ze op het gebied van content creation verantwoord reclame kunnen maken. In de gids wordt dan ook verwezen naar de Nederlandse Reclame Code. De gids van BVA en FNLI is gebaseerd op rondetafelgesprekken en presentaties met experts van PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, Unilever en McDonald’s, enkele van hun bureaus en MCN’s (Multi Channel Networks). Ook is er samenspraak geweest met de SRC. Lees de berichtgeving van BVA en FNLI hier en hier


DDMA geeft uitleg over reclame via vloggers
De brancheorganisatie voor marketing en data DDMA heeft op haar website de publicatie “Vloggen: hoe heurt het eigenlijk?” geplaatst. Deze praktische handleiding over de regels uit de Reclamecode Social Media kunt u hier raadplegen.

Dick Molman, nieuwe voorzitter van Stichting Reclame Code
Het bestuur van de Stichting Reclame Code heeft Dick Molman benoemd tot voorzitter van het bestuur. Hij is per 22 maart 2017 Willem van der Mee opgevolgd, die sinds 1 november 2005 voorzitter was.

Dick Molman, o.a. voormalig CEO van Sanoma Media Netherlands, is een sterke bestuurder met ervaring op het gebied van zelfregulering en met een groot netwerk binnen de bij de Stichting Reclame Code betrokken partijen.
Met de benoeming van Molman blijft de voorzittershamer in goede handen.

 

Nieuwe collega
Per 1 mei jl. is onze nieuwe marketing- en communicatiecoördinator Kirsten van Kleeff begonnen. Kirsten heeft Communicatiewetenschap gestudeerd in Amsterdam en o.a. gewerkt bij uitgeverijen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf voorstellen. 
 

Jaarverslag 2016
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan ons jaarverslag 2016. De verwachting is dat het jaarverslag eind mei online zal staan. Als u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, neemt u dan contact op met communicatie@reclamecode.nl. 


Financiële bijdrage SRC 2017
Bent u adverteerder en zijn uw bruto mediabestedingen volgens Nielsen minimaal 1 miljoen euro? Dan ontvangt u binnenkort van ons de jaarlijkse brief voor de financiële bijdrage aan de SRC. Dankzij deze bijdrage kan de SRC haar werk om via zelfregulering te bevorderen dat reclamemaken op verantwoorde wijze geschiedt blijven voortzetten. 
 

Trainingsdata
Op dinsdag 16 mei a.s. wordt van 15:00 tot 17:00 de training ‘Misleidende reclame en prijsvermelding' gegeven op het kantoor van SRC. Een groot deel van de klachten die jaarlijks bij ons binnenkomen gaan over misleiding.
Misleiding kent verschillende aspecten  


Zo kan er sprake zijn van misleiding over de voornaamste kenmerken van een product, over de prijs, over de beschikbaarheid van het product of misleiding door ontbrekende informatie. Waar moet je op letten, wat zijn de valkuilen, hoe doe je het goed? In deze training wordt aan de hand van veel praktijkcases op deze aspecten van verantwoord reclame maken ingezoomd. Bedoeld voor adverteerders en hun communicatieadviesbureaus. 


Als u interesse heeft in een training op maat, die aansluit bij de specifieke behoefte van uw bedrijf, kunt u contact opnemen met Fiona Vening van de afdeling Compliance, Copy Advies en Training via compliance@reclamecode.nl. 
 

Voor meer informatie over de trainingen klikt u hier.  

Uit de praktijk

 

Reclamedrukwerk bij krant: nee of ja?
Als sprake is van een Nee/Ja-sticker op de brievenbus, mag een huis-aan-huisblad wel worden bezorgd maar ongeadresseerd reclamedrukwerk niet. Maar hoe zit het met drukwerk dat tegelijk met een huis-aan-huisblad wordt bezorgd? In dat geval hangt het ervan af of het drukwerk als onderdeel van de krant kan worden gezien of niet. 


Het College van Beroep formuleert in dossier 2016/00733 als maatstaf dat in woord en/of beeld duidelijk moet worden gemaakt dat drukwerk en huis-aan-huisblad onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en dus één geheel zijn. Als het drukwerk niet aan deze eis voldoet, dient het als op zichzelf staand ongeadresseerd reclamedrukwerk te worden beschouwd. In feite betreft het dan een afzonderlijke reclamefolder die tegelijk met de krant bezorgd wordt, maar waarvan de bezorging in strijd met de Nee/Ja-sticker is. Het College vond in dossier 2016/00733 dat in strijd met deze sticker is gehandeld. Dat het drukwerk hetzelfde formaat had als het huis-aan-huisblad en op dezelfde wijze was gevouwen, is namelijk onvoldoende om te kunnen spreken van een bijlage bij dat blad. Afzender en verspreiders moeten er dus op bedacht zijn dat men de in de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR) bedoelde Nee/Ja-sticker niet kan ontlopen door reclamedrukwerk in te vouwen, behalve als echt duidelijk wordt gemaakt dat het om een bijlage bij de krant gaat en beide onlosmakelijk in woord en/of beeld met elkaar verbonden zijn. 
 

Schokkende tissues
Adverteerder biedt consumenten de mogelijkheid een kaart met tissues aan een bekende te verzenden waarbij men zelf een foto kan uploaden die op de kaart komt te staan. Klaagster heeft een tissuekaart ontvangen met daarop de foto van haar overleden vader.  Zij vindt het uiterst schokkend dat zij op deze manier met deze foto wordt geconfronteerd. Ze begrijpt niet hoe adverteerder aan de foto van haar vader komt en dacht deze foto te mogen gebruiken.


De Reclame Code Commissie vond de tissuekaart met foto van klaagsters overleden vader in strijd met de goede smaak en het fatsoen. Daar was de adverteerder het niet mee eens. In beroep vond het College echter net als de Commissie van belang dat de tissuekaart niet duidelijk maakt van wie het initiatief tot het toezenden van de tissuekaart is uitgegaan. Omdat de naam van de afzender op de kaart ontbreekt, is begrijpelijk dat klaagster dacht dat de kaart op eigen initiatief van adverteerder is verzonden. Verder vindt het College het aannemelijk dat, als wel duidelijk de naam van de afzender zou zijn genoemd, klaagster de uiting in de juiste context had kunnen plaatsen en had kunnen begrijpen dat de afzender een bekende is die de kaart aan haar via adverteerder heeft toegezonden bij wijze van steunbetuiging. Het College gaat ervan uit dat klaagster in dat geval de uiting anders zou hebben gewaardeerd. Ook in andere situaties acht het College het aannemelijk dat een duidelijke vermelding van de afzender eventuele bezwaren tegen foto’s en teksten, die als zodanig niet kwetsend of schokkend zijn bedoeld, kan wegnemen. Het College acht de uiting daarom in strijd met de goede smaak en het fatsoen.

 

Lees de volledige uitspraak hier

 

 

Pippi Langkous 
Op een billboardposter voor de serie “Made in Europa” is een getekende afbeelding van Pippi Langkous te zien die lachend een middelvinger opsteekt. Klager maakt ertegen bezwaar dat een kinderheld op vulgaire wijze voorbijgangers beledigt. Het gaat dus om een kwestie van goede smaak en fatsoen. Wat vond de Reclame Code Commissie hiervan? 


Zoals gebruikelijk stelt de Commissie zich bij toetsing aan deze subjectieve criteria terughoudend op. Uit het verweer begrijpt de Commissie dat voor de figuur van Pippi Langkous en deze wijze van afbeelden van haar is gekozen, omdat Pippi Langkous symbool staat “voor de rebelse Europese iconen die zich verzetten tegen de gevestigde orde”, wat een van de thema’s is van de televisieserie. De Commissie wijst de klacht af omdat uit de poster voldoende duidelijk blijkt dat deze betrekking heeft op de VPRO-televisieserie ‘Made in Europe’ en dat de afgebeelde Pippi Langkous kennelijk symbool staat voor de inhoud van deze serie. Wel kan de Commissie zich indenken dat niet iedereen de uiting zal waarderen, maar dat leidt niet tot een ander oordeel.
 

Lees de volledige uitspraak hier

Verontrustende wonderpil
In een folder staat aan de voorzijde een rond tablet in een gele kleur en daaromheen de tekst: “Voor altijd slank” en “Neem deze wonderpil meteen in voor direct resultaat!”.  Klager maakt hier bezwaar tegen omdat de folder een “echt pilletje” zou bevatten dat huis-aan-huis verspreid wordt. Klager vindt dit onacceptabel gelet op kinderen en huisdieren en het feit dat volgens hem in deze tijd veel gevaarlijke pilletjes overal rondzwerven. Adverteerder stelt dat het tablet een pepermuntje is. 


De voorzitter van de Reclame Code Commissie gaat ervan uit dat dit juist is. De folder met het pepermuntje vormt daarom niet een reëel risico voor de gezondheid van mens of dier. Dat neemt niet weg dat de uiting wel een andere indruk wekt. Er is volgens de folder immers sprake van een ‘wonderpil’ waarmee men voor altijd slank zou zijn met een direct resultaat. Het tablet heeft bovendien een gele kleur en wekt door zijn kleur en vormgeving onmiskenbaar associaties met een geneesmiddel. Daardoor zou men volgens de voorzitter kunnen denken dat het om een ‘pil’ gaat die bepaalde lichamelijke effecten kan veroorzaken. Volgens de voorzitter is een ludieke actie in het algemeen toegestaan. Zo’n actie mag alleen niet tot ongerustheid bij het publiek leiden. Men moet erop kunnen vertrouwen dat een reclame-uiting geen schadelijke effecten op de gezondheid van mens of dier kan hebben en hierover mag geen verwarring worden gewekt. De folder wekt wel verwarring. Daarom vindt de voorzitter dat de reclame-uiting door zijn vorm het vertrouwen in reclame schaadt. Omdat adverteerder voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij passende maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen, zodat ervan kan worden uitgegaan dat sprake is van een eenmalige fout, wordt een aanbeveling achterwege gelaten. 

 

Lees de volledige uitspraak hier
 

RSS-feed 

Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak.

Afhandeling van klachten in cijfers

 

In het eerste kwartaal van dit jaar (januari tot en met maart 2017) zijn in totaal 814 klachten en meldingen ontvangen. Hieronder ziet u het kwartaaloverzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het 1e kwartaal van voorgaande jaren):

Het totaal aantal klachten, exclusief gelijkluidende klachten (die jaarlijks fluctueren), dat we het afgelopen kwartaal hebben ontvangen is lager dan vorig jaar, maar vergelijkbaar met 2015 en hoger dan 2014
In het 1e kwartaal zijn met name veel gelijkluidende klachten ontvangen tegen een tv-commercial voor een seksueel bevorderend middel die werd uitgezonden op tijdstippen dat ook kinderen deze konden zien. De Reclame Code Commissie heeft deze klachten afgewezen, zie de uitspraken in dossiers 2017/00077 en 2017/00077/A. In het geval van gelijkluidende klachten krijgen alle klagers de uitspraak toegestuurd waarin de klacht is behandeld die representatief was voor hun klacht.  

In het 1e kwartaal van 2017 zijn 505 klachten afgedaan zonder tussenkomst van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC). Dit zijn bijvoorbeeld klachten die niet voldoen aan de vormvereisten (zoals het ontbreken van de motivering voor een klacht of het ontbreken van NAW-gegevens), of klachten die zijn ingetrokken nadat de klager met de adverteerder tot een oplossing is gekomen. 
 

De (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en het College van Beroep hebben het afgelopen kwartaal gezamenlijk 251 beslissingen genomen over klachten. Hieronder volgt een nadere toelichting van deze beslissingen. 
 

Voorzittersbeslissingen

Er werden in het afgelopen kwartaal 161 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen. 

 

De voorzitter heeft in 30 beslissingen geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). Daarvan zijn 8 toewijzingen zonder verdere aanbeveling gedaan, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al had aangepast of ingetrokken.

 

In 131 dossiers oordeelde de voorzitter dat geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 109 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder =dVAF). 

 

Tegen 10 voorzittersbeslissingen (3 dVAF, 2 VAF, 4 VT en 1 Klachtengeldbeslissing) bezwaar gemaakt en om een oordeel van de voltallige Reclame Code Commissie gevraagd.
 

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het 1e kwartaal van 2017 in totaal 80 beslissingen.

In 44 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code. Daarbij ging het in 2 beslissingen om de aanprijzing van denkbeelden, in welk geval geen aanbeveling maar een vrijblijvend advies wordt gegeven. 

 

In 35 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen. 

 

De Reclame Code Commissie heeft 1 beslissing genomen over het verschuldigd zijn van klachtengeld.

 

Tegen 11 beslissingen van de RCC (7 aanbevelingen en 4 afwijzingen) is beroep aangetekend en een uitspraak gevraagd van het College van Beroep.
 

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 10 uitspraken (7 aanbevelingen vanwege strijd met de NRC en 3 afwijzingen). Het College heeft 7 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd en 3 keer vernietigd.  

 

Compliance

 

De Afdeling Compliance controleert of de adverteerder de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB opvolgt. Een adverteerder wordt als compliant aangemerkt als hij het compliance-formulier retourneert en toezegt de betreffende uiting niet meer op dergelijke wijze te zullen gebruiken of als hij op andere wijze laat weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast. De Afdeling Compliance beoordeelt niet of een aangepaste uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Als de reclame naar aanleiding van een uitspraak wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep op basis van een klacht beoordelen of die nieuwe uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code. 
 
De afdeling Compliance monitort elk kwartaal de dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd en nog geen toezegging van de adverteerder is ontvangen dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit sinds 2016 expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

 

Cijfers
In het afgelopen jaar heeft 97% van de adverteerders wiens reclame-uiting in strijd met de regels was bevonden gevolg gegeven aan de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep.  
De afdeling Compliance is momenteel in 12 van de 78 dossiers waarin (na bezwaar/beroep) het afgelopen kwartaal een overtreding van de NRC is geconstateerd nog in afwachting van een reactie van de adverteerder dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Er is in het eerste kwartaal van 2017 vooralsnog één adverteerder op de non-compliant lijst geplaatst. 
 

Agenda

In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar de Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.

 

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

Share with FacebookShare with Twitter

Raadpleeg onze website voor meer informatie | Gegevens wijzigen | Contact

Schrijf u hier uit