Geldhoeveelheid en omloopsnelheid

Bekijk hier de online versie

Amsterdam, 22 dec 2020                  nummer 131

 

 

Geachte heer/mevrouw ,


Hierbij ontvangt u de IVM Caring Capital nieuwsbrief voor december 2020. Deze maand vragen we uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Geldhoeveelheid en omloopsnelheid
  De Caring Capital View van december 2020, door Maarten Friederich, (Hoofd Beleggingen)
 • Belastingplan 2021 door Eerste Kamer en definitief
 • Nieuw EU klimaatdoel 2030: 55% CO2-reductie
 • Formulieren voor nieuwe overdrachtsbelasting klaar
 • Mega-afschrijvingen ‘Big Oil’ teken aan de wand
 • Materiaal ontdekt dat zonne-energie jaren kan opslaan
 • Serie Het beleggingsbeleid van IVM Caring Capital in de praktijk: 
  Green bonds: beleggen in een betere leefomgeving

We hopen en vertrouwen erop dat de informatie in deze artikelen voor u nuttig is en wensen u veel plezier bij het lezen.

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van IVM Caring Capital

 

Ilco Snoey Kiewit, CROO

Hans Volberda, CEO

 

Geldhoeveelheid en omloopsnelheid

CARING CAPITAL VIEW
Maarten Friederich (Hoofd Beleggingen)

 

Om duidelijk te maken waarom financiële markten zo enthousiast reageerden op de bekendmaking van een effectief vaccin tegen het virus, is het nuttig een onderscheid te maken tussen de geldhoeveelheid en de omloopsnelheid van geld. 

 

De geldhoeveelheid is al vergroot
De omvang van de geldhoeveelheid wordt in belangrijke mate bepaald door de centrale bank. Als de ECB de komende tijd voor 500 miljard extra aan obligaties gaat kopen, zoals vorige week aangekondigd, dan vergroot dat de geldhoeveelheid. Ook de Fed heeft nog maar weer eens duidelijk gemaakt door te gaan met het opkopen van obligaties tot er weer volledige werkgelegenheid is bereikt. Dit alleen is echter niet voldoende. Om de economie te stimuleren, deflatie tegen te gaan en eventueel inflatie aan te wakkeren, moet het gecreëerde geld ook worden besteed. De mate waarin dit plaatsvindt is de omloopsnelheid van het geld. 

 

De omloopsnelheid zal volgen
Als het virus als gevolg van een nationaal vaccinatieprogramma geen bedreiging meer vormt voor de volksgezondheid, dan zijn de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding niet meer noodzakelijk en kunnen deze worden opgeheven. Veel economische activiteiten die nu nog niet zijn toegestaan, zijn dan weer mogelijk. Hierdoor zal de omloopsnelheid van geld toenemen. De forse toename van de geldhoeveelheid is al lang een feit. Samen met een mogelijke groei van de omloopsnelheid levert dit een flinke groei-injectie op. Hoe langer de crisis aanhoudt en hoe meer de geldhoeveelheid toeneemt, hoe groter de mogelijke effecten van een toenemende omloopsnelheid. Met dit in het vooruitzicht is het begrijpelijk dat financiële markten er momenteel over het algemeen goed voor staan.
  
Winnen de Democraten de Senaat?
Desondanks hebben we al eerder onze overwogen positie in aandelen iets afgebouwd. De voor de Democraten teleurstellende verkiezingsuitslag bracht niet de mogelijke extra groei van de geldhoeveelheid waarvoor een ‘blue wave’ gezorgd zou hebben. Zoals wij vreesden, verloopt de samenwerking tussen de Democraten en de Republikeinen vooralsnog uiterst moeizaam. Zelfs nu de noodzaak voor nieuwe economische steun vanuit de overheid zeer dringend wordt, als gevolg van de zorgwekkende toename van het aantal besmettingen en werkloosheidsuitkeringen in de VS, blijft deze nog steeds uit. Er is echter een kans dat de Democraten via de Senaatsverkiezingen in Georgia de ‘blue wave’ alsnog kunnen realiseren. Beide Democraten hebben een nipte voorsprong op hun Republikeinse tegenstander, wat op zich al bijzonder is. Bij een Democratische overwinning zou Biden veel meer van zijn verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren dan bij een Republikeinse meerderheid in de Senaat. Tot voor kort werd hiermee geen rekening gehouden. Een verdeeld Congres werd zelfs bejubeld door financiële markten. Het is nog onduidelijk hoe er op een Democratische zege gereageerd zal worden.


Never-ending Brexit
Samenwerking tussen de EU en het VK om goede afspraken te maken over het vertrek van het VK uit de EU is ook nog ver te zoeken. Hoewel dit nog steeds niet de verwachte uitkomst is, heeft een no-deal Brexit grote negatieve gevolgen voor de omloopsnelheid van geld. Datzelfde geldt voor de vergaande lockdownmaatregelen die nu overal ter wereld worden genomen. Het uiteindelijk opheffen daarvan ligt met de spoedige komst van het vaccin misschien in het verschiet, maar de realiteit is dat steeds minder activiteiten en bewegingen nog worden toegestaan.
 
Afwachtend beleid
Een no-deal Brexit, een Republikeinse of Democratische meerderheid in de Senaat, kortstondige of langdurige lockdown; over al deze vragen zullen we spoedig duidelijkheid hebben. Ondanks het zeer positieve vooruitzicht van een toename van de omloopsnelheid van geld nadat de geldhoeveelheid al fors is gegroeid, wachten wij de uitkomst van deze gebeurtenissen en de marktreactie hierop liever nog even af, alvorens onze posities hierop af te stemmen. Ons basisscenario blijft echter intact: een aanhoudend lage rente, in combinatie met ondersteunende overheden en faciliterende centrale banken. Recente economische cijfers vielen zelfs mee en de groeiverwachtingen worden naar boven bijgesteld. Dit is positief voor aandelen, vandaar onze blijvend overwogen positie daarin.

 

Het performanceoverzicht van de modelportefeuille kunt u vinden op onze website: www.ivmcaringcapital.nl.


© IVM Caring Capital 2020. Niets uit dit document mag worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van de auteur. 

Naar boven 
 

Het hele team van IVM Caring Capital wenst u 
fantastische feestdagen
&
een gezond en duurzaam 2021

 

 

Belastingplan 2021 door Eerste Kamer en definitief

Vorige week stemde de Eerste Kamer in met de belangrijkste voorstellen uit de belastingplannen van het kabinet voor 2021, die al eerder door de Tweede Kamer waren aangenomen. Naast een herziening van de overdrachtsbelasting (zie elders in deze nieuwsbrief) betekent dit dat er per 1 januari 2021 ook veel verandert in de vermogensrendementsheffing. Daarnaast zijn nu ook de definitieve vrijstellingen en tariefgrenzen voor de erfbelasting en schenkbelasting in 2021 bekend.  

 

Forse verruiming heffingsvrij vermogen
Goed nieuws voor een miljoen spaarders en kleine beleggers. In 2021 hoeft er pas vanaf € 50.000 aan spaargeld of beleggingen vermogensrendementsheffing te worden betaald (dit jaar is de vrijstelling nog € 30.846). Voor (echt)paren gaat het heffingsvrij vermogen naar een ton (dit jaar nog € 61.692). Volgens rijksoverheid.nl gaat iedereen met een vermogen tot € 220.000 (€ 440.000 voor fiscale partners) erop vooruit, ondanks een verhoging van het Box 3-tarief van 30% naar 31%. Hieronder ziet u de cijfers per 1-1-2021:  


 

Vermogen in €:Fictief rendement:% Reëel af te dragen:
tot 50.000 per persoon  vrijgesteld vermogen  0
50.000 – 100.0001,90%0,589%
100.000 – 950.0004,50%1,395%
vanaf 950.000 p.p.5,69%1,7639%

 

Schenk- en erfbelasting
De belangrijkste wijziging meldden wij al in onze vorige nieuwsbrief. Voor alle reguliere schenkingen ontvangen in 2021 geldt een verruiming van de vrijstellingsgrens met € 1.000. In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste tarieven en vrijstellingen voor 2021. De eenmalig verruimde schenkingsvrijstellingen zijn cursief vermeld.

 

Vrijstellingen schenkbelasting
-kind (ongeacht leeftijd) 6.604
-kind 18-40 jaar (eenmalig) 

# bestedingsvrij

26.881

# studie

55.996

# eigen woning

105.302
-overige verkrijger/kleinkind3.244
-overige verkrijger 18-40 (eigen woning)     105.302

 

Vrijstellingen erfbelasting
-partner671.910
-(klein)kind21.282
-invalide kind63.836
-ouder55.996
-overige verkrijger105.302
-overige verkrijger/kleinkind                         2.244

 

 

Voor ondernemingsvermogen tot € 1.119.845 geldt een vrijstelling van 100%. 
 

Tarieven schenk- en erfbelasting Belaste verkrijging tot €128.751*Vanaf:
-Relatie tot schenker/erflater:  
-Partner/(pleeg)kind:10%20%
-Kleinkind:18%36%
-overige verkrijger30%40%

* Dus na aftrek van de vrijstelling die geldt voor de verkrijger in kwestie.
 

Met dank aan Van Ewijk Estate Planning. Overige bronnen: rijksoverheid.nl, heetebrij.nl

Naar boven 

 

Nieuw EU klimaatdoel 2030: 55% CO2-reductie 

Op de klimaattop in Brussel eerder deze maand zijn EU-leiders tot een akkoord gekomen over aanscherping van de klimaatdoelstellingen. In 2030 moeten de landen van de Europese Unie 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van het referentiejaar 1990. Eerder nog lag de doelstelling op een uitstootreductie van 40%. De aanscherping is nodig om de belofte ‘Europa klimaatneutraal in 2050’ te halen. 

 

Lange nacht
De vernieuwde doelstellingen hingen al een tijdje in de lucht, maar na een lange nacht van taaie onderhandelingen bereikten de EU-lidstaten uiteindelijk overeenstemming. Waar de Europese Commissie en ook Nederland al langer pleitten voor meer ambitieuze doelstellingen voor beperking van de CO2-uitstoot, eisten landen als Polen en Tsjechië garanties dat ze financieel niet al te zeer getroffen zouden worden door de nieuwe maatregelen. Veel landen in Oost-Europa zijn voorlopig nog sterk afhankelijk van fossiele energie, vooral opgewekt door kolencentrales. 

 

Voorloperrol EU 
De nieuwe maatregelen zijn nodig om de verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. In het klimaatakkoord van Parijs is de afspraak gemaakt om te mikken op een temperatuurstijging van maximaal 2 graden, maar liever nog 1,5 graad. Dit lijkt de enige manier om de klimaatverandering te beheersen. In de ochtend na de onderhandelingen toonde EU-president Charles Michel zich in een tweet optimistisch over het nieuwe akkoord: ‘‘Europa is de leider in de strijd tegen klimaatverandering.’’

 

Weinig vertrouwen in nieuw akkoord 
Ondanks het optimisme van de EU, vinden veel partijen dat het nieuwe akkoord niet ver genoeg gaat. Zo is het Europees Parlement van mening dat de doelstelling moet worden bijgesteld naar 60% minder uitstoot. Het EP vindt tevens dat de doelstelling moet gelden voor ieder EU-land afzonderlijk. De Europese afdeling van Greenpeace is nog kritischer. Zo getuigt het akkoord volgens EU-adviseur klimaatbeleid Sebastian Mang van weinig daadkracht: “Het is slechts een kleine verbetering ten opzichte van de emissiereducties die de EU naar verwachting zal bereiken. Het toont aan dat politiek gemak nog altijd zwaarder weegt dan klimaatwetenschap en de meeste politici zijn nog altijd te angstig om grote vervuilers aan te pakken.”
 

Bronnen: parool.nl, cnbc.com
Naar boven 

 

Formulieren voor nieuwe overdrachtsbelasting klaar

Tegelijk met andere delen uit het Belastingplan 2021 stemde de Eerste Kamer vorige week in met het wetsvoorstel Differentiatie overdrachtsbelasting. Dit betekent dat de startersvrijstelling definitief doorgaat. Inmiddels zijn de formulieren Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling en de Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief (2%) down te loaden op de website van de Belastingdienst. Deze formulieren moeten vóór de levering worden ingevuld en door de notaris aan de leveringsakte worden gehecht. 

 

Onderscheid
De startersvrijstelling is uitsluitend bedoeld voor personen tussen de 18 en de 35 jaar, die na 1 januari a.s. voor het eerst onroerend goed aankopen voor eigen bewoning. Per 1 april 2021 geldt voor deze groep bovendien de eis dat de aangekochte woning niet duurder mag zijn dan € 400.000, anders vervalt de volledige vrijstelling. Voor overige groepen huizenkopers die zelf in hun aankoop gaan wonen geldt het lage tarief van 2% van de aankoopprijs. Voor kopers van onroerend goed zonder woonbestemming, of van woningen die ‘niet als hoofdverblijf voor de verkrijger dienen’, gaat de overdrachtsbelasting omhoog; van nu nog 6% naar 8%. Deze categorie is dus de enige die er in het nieuwe stelsel op achteruit gaat.

 

Controlerende rol notaris
Mede naar aanleiding van vragen vanuit de Eerste Kamer zijn er regels vastgelegd voor de notaris. Na 1 april 2021 kan zich het scenario voordoen dat koper en verkoper een hogere prijs hebben afgesproken dan zij tegenover de notaris verklaren (bijvoorbeeld een deel ‘zwart’). Als de notaris vermoedt dat er een dergelijke opzet in het spel is, moet deze daarnaar onderzoek doen. Blijkt er inderdaad sprake van een ‘gefingeerde prijsafspraak’, dan moet de notaris uitgaan van de reële (hogere) verkoopprijs. De notaris is niet verplicht medewerking aan de transactie te weigeren, behalve als koper en/of verkoper hem/haar verbieden of beletten de juiste heffingsgrondslag aan de Belastingdienst op te geven en de juiste belastingafdracht te regelen. Bij gebleken medeplichtigheid kan de notaris een fiscale boete worden opgelegd. Ook is de notaris verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De Belastingdienst anticipeert op verwacht ontwijkgedrag rondom de woningwaardegrens van € 400.000 met de aankondiging van verscherpt toezicht. Hiervoor wordt extra menskracht ingezet.

 

Met dank aan Van Ewijk Estate Planning. Overige bron: belastingdienst.nl

Naar boven  

 

Mega-afschrijvingen ‘Big Oil’ teken aan de wand

Onlangs kondigde oliegigant ExxonMobil, ooit het machtigste beursgenoteerde olieconcern ter wereld, een recordafschrijving aan van $20 miljard. BP was Exxon afgelopen zomer al voorgegaan met een afschrijving van $17,5 miljard, gevolgd door een afboeking van Shell met $16,8 miljard. Daarnaast zag het Brits-Nederlandse oliebedrijf zich genoodzaakt om voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend te verlagen. Misschien een logische beslissing, met het oog op de steile economische dip als gevolg van de pandemie. Maar er speelt meer, als gekeken wordt naar de grote investeringstrend. Tegen deze achtergrond moeten de mega-afschrijvingen van de grote oliemaatschappijen gezien worden als onvermijdelijke stappen in de energietransitie.

 

Geld verhuist naar ‘groen’
De coronacrisis blijkt onverwachte positieve gevolgen te hebben voor groene bedrijven, nu beleggers versneld lijken te kiezen voor duurzame investeringen. Met grote gevolgen voor met name de energiesector. Volgens ratingbureau Morningstar investeerden beleggers wereldwijd tussen januari en september van dit jaar ruim 97 miljard euro méér in duurzame fondsen dan in het volledige jaar daarvoor. Tegelijk werd er bijna 28 miljard euro minder in niet-duurzame investeringen gestoken. Volgens MorganStanley werden er tussen januari en juni 2020 meer duurzame beleggingsfondsen opgestart dan in heel 2019.

 

Paradigmaverschuiving
Volgens Thijs Berkelder, analist bij ABN Amro, maakt het beleggers nerveus. Ook hebben investeerders volgens hem steeds meer moeite met Big Oil: “Er is een enorme paradigmaverschuiving. Tot de tweede helft van vorig jaar hanteerden institutionele beleggers een zwarte lijst. Nu is dat een groene lijst.’’ Beleggers moesten eerst regelmatig verantwoording afleggen dat ze niet in ‘foute’ fondsen belegden, die het niet zo nauw namen met de mensenrechten. Die trend lijkt verschoven naar de wenselijkheid te benadrukken waarom een investering wél verantwoord is. “Alles draait naar duurzaam toe”, aldus Berkelder. Overigens is dit al jaren de visie van IVM Caring Capital, dat principieel al langer kiest voor duurzaam. 


Bronnen: fd.nl, quote.nl

Naar boven  

 

Materiaal ontdekt dat zonne-energie jaren kan opslaan

Onderzoekers aan de universiteit van Lancaster (VK) hebben ontdekt dat een kristalachtig materiaal, gebruikt voor onder meer het ontzilten en filteren van water, het vermogen heeft zonne-energie op te vangen en langdurig op te slaan bij normale temperaturen. De energie blijft maanden of zelfs jaren ‘op afroep’ beschikbaar in de vorm van warmte. De ontdekking kan een doorbraak betekenen voor de verdere integratie van zonne-energie in de totale energievoorziening. Warmte opgevangen tijdens de hete zomermaanden kan zo makkelijker worden opgeslagen om in koudere jaargetijden (met minder zon) te worden aangewend.  

 

Unieke eigenschappen
Het kristallijnen materiaal is gebaseerd op een soort ‘metal-organic framework’ (MOF) en biedt dankzij een poreuze moleculaire structuur een buitengewoon effectieve methode om zonne-energie op te slaan voor toekomstig gebruik. De manier waarop het materiaal de verzamelde energie opslaat en weer vrijgeeft  is te vergelijken met hoe een aangedrukte metalen veer dat doet. Na loslating komt alle opgeslagen energie in één keer vrij. Op vergelijkbare wijze kan een kleine hoeveelheid warmte als ‘trigger’ dienen om het materiaal de opgeslagen energie te laten vrijgeven. Het onderzoeksteam was in staat om zonne-energie bij kamertemperatuur maar liefst vier maanden op te slaan, maar schat dat het mogelijk is de opslagtermijn uit te breiden tot wel vier en een half jaar.

 

Praktische toepassingen
De doorbraak is met name relevant voor toepassingen waarbij het ondoenlijk of te duur is om energie op te slaan met behulp van bijvoorbeeld batterijen. De researchers denken aan diverse praktische toepassingen, bijvoorbeeld als coating op gebouwen om in de zomer energie op te slaan en in de winter als warmtebron te gebruiken. Of als dunne, transparante film op autoruiten, om deze na nachtvorst snel te ontdooien. Het materiaal kan ook een oplossing zijn voor locaties zonder aansluiting op het lichtnet. Hoofdonderzoeker Dr. John Griffin vergelijkt het MOF-materiaal met het soort faseveranderingsmaterialen, die onder meer worden gebruikt in handwarmers. “Alleen moeten handwarmers eerst verwarmd worden om later weer warmte vrij te geven. Het mooie van dit materiaal is dat het ‘gratis’ energie opvangt direct van de zon.” 

 

Bronnen: independer.co.uk, sciencedaily.com

Naar boven  

 

Green bonds: beleggen in een betere leefomgeving

Nieuwe serie: het beleggingsbeleid van IVM Caring Capital in de praktijk
door Maarten Friederich (Hoofd Beleggingen) 

 

In onze opvatting over duurzaam beleggen dienen het financieel en het maatschappelijk rendement hand in hand te gaan. Wij beleggen daarbij niet alleen in bedrijven die een belangrijke rol spelen in toekomstige relevante trends op het gebied van gezondheid, technologie en hernieuwbare energie, maar vooral ook in die bedrijven die daarnaast een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.

 

Laag kredietrisico
Een goede combinatie van beide doelstellingen is het beleggen in green bonds. Een green bond is een obligatie die wordt uitgegeven door zowel overheden als ondernemingen en waarvan de opbrengst is bedoeld voor investeringen in klimaat en omgevingsvriendelijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan besparingen in energieverbruik, het verminderen van vervuiling, verduurzaming van landbouw of visserij, het beschermen van ecosystemen, schoon transport, schoon water, duurzaam watergebruik, de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën of het tegengaan van klimaatverandering. De opbrengst van de obligatie-uitgifte dient ter financiering van dergelijke projecten. De rente- en aflossingsbetalingen zijn gedekt door de uitgevende partij. Zonder additioneel kredietrisico, zijn green bonds dus een uitstekend alternatief voor de traditionele obligaties van overheden en bedrijven. 

 

Green bond beleggingsfondsen
Iedereen kan een green bond uitgeven, maar om een certificaat te krijgen van het Climate Bonds Initiative moet aan een veelvoud van eisen en toetsen worden voldaan. Het Climate Bond Initiative is een internationale non-profit organisatie die als enige doel heeft het kaf van het koren te scheiden in het green bonduniversum. De organisatie certificeert alleen die obligaties, die daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Dit zijn dan ook de obligaties waarin IVM Caring Capital wil beleggen. Direct hierin beleggen is echter niet voor iedereen mogelijk. De minimum omvang van deze obligaties is vrijwel altijd € 100.000. Zelfs voor portefeuilles waarvan het gedeelte in vastrentende waarden groter is dan dit bedrag blijft dit een probleem. Er kan dan immers niet worden voldaan aan onze eisen op het gebied van risicospreiding in de portefeuille. Gelukkig hebben enkele marktpartijen het initiatief genomen om een beleggingsfonds op te richten specifiek voor beleggingen in green bonds. Hiermee is het voor iedereen mogelijk geworden om daarin te beleggen. Door middel van de aankoop van twee van deze beleggingsfondsen hebben wij inmiddels stappen gezet om het obligatiegedeelte in de portefeuille nog verder te verduurzamen. Met de verwachting natuurlijk dat ook deze stap laat zien dat financieel en maatschappelijk rendement heel goed samen kunnen gaan!


Naar boven 

Heeft u tips, vragen of opmerkingen laat het ons weten.
Telefoon +31 23 531 01 85 Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Afmelden voor de nieuwsbrief