Bekijk deze e-mail online

13 februari 2017 

Geachte heer of mevrouw ,
 

De Stichting Reclame Code (SRC) bevordert ook in dit nieuwe jaar weer dat het maken van reclame in Nederland op verantwoorde wijze gebeurt. Niet alleen langs de weg van de klachtenbehandeling bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie, maar ook via proactieve dienstverlening vanuit de Stichting, zoals het aanbieden van trainingen over de Nederlandse Reclame Code. Voor het voorjaar van 2017 zijn drie nieuwe data vastgelegd waarop praktijkgerichte trainingen worden gegeven voor adverteerders, media en communicatieadviesbureaus. Daarnaast is er de mogelijkheid om als bedrijf of organisatie een training-op-maat door de SRC te laten verzorgen, die geheel wordt afgestemd op de wensen en informatiebehoefte van de aanvrager.

 

Nieuws

 

Vacature Communicatie

Het kantoor van de SRC heeft in januari afscheid genomen van Margot Bary, Marketing & Communicatie coördinator. Wij hebben Margot ervaren als een fijne, flexibele en betrouwbare collega en wensen haar veel succes op het nieuwe pad dat zij inslaat. We zijn nu hard op zoek naar een nieuwe collega. Zie hier voor de vacaturetekst van de per 1 februari jl. vrijgekomen functie.  


Regels voor vloggers in de Nederlandse Reclame Code

Sinds januari 2014 staan er speciale regels voor reclame via social media in de Nederlandse Reclame Code, die óók voor vloggers gelden. De Reclamecode Social Media is drie jaar geleden geïntroduceerd door het adverterend bedrijfsleven omdat het voor consumenten soms onduidelijk is dat bedrijven betalen voor berichten, blogs en vlogs op social media of op een andere manier hierbij betrokken zijn. De Code verbiedt het inzetten van o.a. vloggers/bloggers niet, maar verplicht je wel hier eerlijk over te communiceren, bijvoorbeeld door te vermelden dat je een product gratis hebt gekregen, betaald bent door de adverteerder of korting hebt ontvangen.
Omdat het in de praktijk soms nog niet helemaal duidelijk is hoe transparant je moet zijn en wat je precies moet vermelden, ondersteunt de Stichting Reclame Code het adverterend bedrijfsleven bij zijn onderzoek op welke manier de gewenste duidelijkheid het beste kan worden bereikt. Hoe duidelijker de handvatten zijn die aan adverteerders en vloggers worden geboden, hoe meer je als creator/influencer je authenticiteit kunt behouden en het vertrouwen in reclame via social media kan worden vergroot.
U leest het hele artikel en de verwijzingen naar aanverwante berichten van DDMA, BVA en IAB Nederland hier.

Verantwoorde politieke campagnes toen en nu

Nu politieke partijen weer actief campagne voeren om kiezers voor zich te winnen, krijgt de SRC regelmatig de vraag of de uitingen die voor de campagne worden ingezet ook aan de Nederlandse Reclame Code moeten voldoen.

Het antwoord daarop luidt ja, omdat de aanprijzing van (politieke) denkbeelden ook als reclame kan worden aangemerkt. Dus net als alle andere reclame-uitingen mogen politieke reclame-uitingen niet misleiden en niet in strijd zijn met de wet. De Radboud Universiteit besteedt in een recent gepubliceerd artikel aandacht aan een uitspraak van de Reclame Code Commissie uit 1979 over een politieke campagne.

 

Daarin oordeelde de toenmalige Commissie (“De Commissie tot handhaving van de Nederlandse code voor het reclamewezen”) over de nationale campagne ‘Kom op voor Europa!’. In een krantenadvertentie werd aandacht gevraagd voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 7 juni 1979. Volgens de klager wekte deze uiting onjuiste verwachtingen omtrent de invloed van het Europees Parlement. De Commissie gaf de klager gelijk en vond de advertentie misleidend omdat de gesuggereerde wijziging van bevoegdheden niet door de rechtstreekse verkiezingen zouden worden bewerkstelligd. Het volledige artikel van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit met een link naar de uitspraak van de Commissie leest u hier.

Bezetting RCC/CvB

Christine Schouwenaar is toegetreden tot de Reclame Code Commissie. Ze is als legal counsel werkzaam bij het mediabedrijf BrandDeli.

Nieuwe trainingen
Er zijn dit voorjaar drie trainingsbijeenkomsten over de Nederlandse Reclame Code gepland. Praktijkgerichte trainingen die een duidelijk inzicht geven in de do’s & don’ts bij verantwoord reclame maken.

 

dinsdag 28 maart 2017: 'Algemene kennismaking met de Nederlandse Reclame Code'
Algemene basiskennis over de NRC:


hoe is de zelfregulering geregeld, wie zijn de partijen? Waar, wanneer en voor wie geldt de code? Hoe is hij toe te passen in het dagelijks werk? En wat gebeurt er als ik me er niet aan houd?
Deze inleidende training is bedoeld voor (startende) professionals bij adverteerders, media-exploitanten, communicatieadvies- en mediabureaus en brancheorganisaties die in hun werk te maken hebben met commerciële communicatie en de Nederlandse Reclame Code nog niet goed kennen. 

 

dinsdag 11 april 2017: 'Adverteren via digitale en sociale media'
Aandacht voor de regels voor online reclame. 


Uitleg van de regels aan de hand van uitspraken over websites, banners, e-mail, social media en de samenwerking met affiliates. En toelichting over de Reclamecode Social Media en de Code voor reclame via e-mail. Bedoeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met commerciële communicatie via digitale en sociale media. 
 

dinsdag 16 mei 2017: 'Misleidende reclame en prijsvermelding' 
Ruim 40% van de klachten die worden ontvangen gaan over misleiding.

 

Dit kan variëren van misleiding over de voornaamste kenmerken van een product, over de prijs, over de beschikbaarheid van het product of door ontbrekende informatie. Waar moet je op letten, wat zijn de valkuilen, hoe doe je het goed? Regelmatig komen er klachten over advertentiecampagnes waarin de vermelde prijzen niet duidelijk, onvolledig, onjuist of misleidend zijn. Hoe zijn de regels t.a.v. prijsvermeldingen? 
In deze training wordt aan de hand van veel praktijkcases op deze aspecten van verantwoord reclame maken ingezoomd. Bedoeld voor adverteerders en communicatieadviesbureaus.


Voor meer informatie over de trainingen klikt u hier.  

Uit de praktijk

 

Botox vlog

In een op YouTube geplaatst videoverslag met de titel “Iets aan mijn gezicht laten doen” is te zien hoe een bekende vrouwelijke vlogger een cosmetisch arts bezoekt en daar een botoxbehandeling ondergaat. In de vlog zegt de vlogger dat zij de behandeling cadeau heeft gekregen.

 

Zij laat zich daarbij positief uit over de arts. De Commissie oordeelt dat de botoxbehandeling uitvoerig en gedetailleerd wordt besproken op een wijze die kan worden aangemerkt als een aanprijzing van de diensten van de adverteerder. Zo wordt gezegd: “hij is gewoon best-of-the-best, Docters Inc. is heel professioneel, hoe ze daar met je omgaan, ik ben er gewoon erg over te spreken.” De vlog wordt aangemerkt als aanprijzing van de behandelingen en daardoor als een reclame-uiting in de zin van de NRC en de Reclamecode Social Media (RSM). Volgens de Commissie is het geen doorslaggevend aspect of een adverteerder zelf de inhoud van een reclame-uiting heeft bepaald of beïnvloed. Wel moet de uiting door de adverteerder in enige mate zijn gestimuleerd. Niet ter discussie staat dat de vlogger de in de uiting besproken en in beeld gebrachte behandelingen gratis heeft gekregen van de beauty kliniek. Volgens de Commissie is dan ook sprake van een Relevante Relatie tussen de vlogger en de adverteerder in de zin van de RSM. De inhoud en aard van een dergelijke relatie moet duidelijk en op toegankelijke wijze worden geopenbaard. Aan deze eis is volgens de Commissie voldaan nu zowel in de tekst onder de uiting als in de vlog zelf uitdrukkelijk wordt vermeld dat de vlogger de behandeling gratis heeft gekregen. Om die reden wijst de Commissie de klacht dat dit niet duidelijk genoeg zou zijn af.

Volledige uitspraak

 

Als beste getest

In verschillende reclame-uitingen maakt adverteerder melding van het feit dat haar koffiepads volgens de Consumentenbond als beste zijn getest. Een dergelijke wijze van reclame komt vaker voor en is volgens de vaste lijn van beslissingen van de Reclame Code Commissie toelaatbaar als (onder meer) voldoende duidelijk wordt gemaakt op welke specifieke producten zo’n claim betrekking heeft.

 

In de uitingen worden ook andere producten van adverteerder genoemd die geen onderdeel van de test waren. Klager, een koffieproducent, vindt de reclame-uitingen daarom misleidend. De Commissie oordeelt echter dat in dit geval voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de claim specifiek geldt voor de geteste koffiepads. Wel krijgt de klager gelijk dat in één uiting ten onrechte niet wordt vermeld waarop de claim is gebaseerd. Voor de consument moet duidelijk worden gemaakt op welke test wordt gedoeld en waar hij de resultaten daarvan kan controleren. Het ontbreken van de bronvermelding in die uiting wordt door de Commissie als misleidend beschouwd.

Volledige uitspraak

 

What’s in a name?

In een radiocommercial wordt door IT-bedrijf Incentro een marketingactie aangekondigd om meer naamsbekendheid te krijgen: “Wie in verwachting is en zijn kindje straks Incentro noemt, maakt kans op 5000 euro” . Over deze reclame-uiting zijn klachten van uiteenlopende aard ontvangen.

 

De Commissie wijst de klachten af omdat uit de toon en de bewoordingen van de commercial duidelijk blijkt dat het hier een actie betreft die niet (al te) serieus genomen dient te worden. Het publiek heeft dat blijkbaar ook begrepen nu er 0 aanmeldingen zijn. De Commissie vindt dat de radiocommercial de grenzen van het toelaatbare niet te buiten gaat. Hoewel de commercial niet door iedereen gewaardeerd zal worden, is deze niet ontoelaatbaar of in strijd met de goede smaak en het fatsoen.

Volledige uitspraak hier en hier

 

Fictief vlooiencircus

Op een billboard staat een aankondiging voor “Vlooiencircus Vlivlavlo.nl” met gratis toegang. Voor meer informatie wordt naar een website verwezen. Klaagster meende dat zij gratis een vlooiencircus kon bezoeken.

 

Na het invullen van gegevens op de op het billboard genoemde website, blijkt dat het een onderzoek van adverteerder betreft naar reacties op buitenreclamecampagnes. Van een gratis te bezoeken vlooiencircus is in werkelijkheid geen sprake. Adverteerder blijkt de resultaten van de campagne te willen gebruiken om haar klanten te overtuigen van de kracht van het door haar  aangeboden medium buitenreclame. De Commissie is van oordeel dat de consument erop vertrouwt dat affiches in reguliere buitenreclameborden in de stad bestaande producten aanprijzen en er niet op bedacht is dat mogelijk sprake is van andere commerciële doeleinden, zoals een onderzoek naar de reacties op buitenreclame. Ook is hij er niet op bedacht dat hij door het bezoeken van de website alleen maar wordt gebruikt voor een onderzoek. De Commissie oordeelt dat een dergelijke handelwijze het vertrouwen van consumenten in reclame schaadt.  

Volledige uitspraak

 

Niet wild genoeg

In folders van een supermarkt wordt ‘wild’ aangeprezen. Wakker Dier is van mening dat de consument door de definitie van wild in deze folders (doelbewust) op het verkeerde been wordt gezet.

 

In een folder van Lidl met het opschrift “Wild” staat de volgende omschrijving: “Wild is een verzamelnaam voor dieren die in de vrije natuur leven en zelf op zoek gaan naar hun eten. De herfst is hét seizoen voor het eten van wild. Wildliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de meest uiteenlopende wildsoorten, zoals hert, konijn, wild zwijn, kangoeroe en kwartel. Het verse vlees is smaakvol, verrassend en met de recepten in deze brochure eenvoudig te bereiden!”

Wakker Dier maakt bezwaar tegen deze uiting omdat volgens haar de indruk wordt gewekt dat de door Lidl in de folders als ‘wild’ aangeboden vleesproducten afkomstig zijn van dieren die in de vrije natuur hebben geleefd, terwijl dat in veel gevallen niet juist is. De Commissie geeft Wakker Dier gelijk. Volgens de Commissie zal de consument in de veronderstelling kunnen verkeren dat alle door de supermarkt als ‘wild’ aangeboden vleesproducten afkomstig zijn van “dieren die in de vrije natuur leven en zelf op zoek gaan naar hun eten”. Voor een (aanzienlijk) deel van de ‘wild’-producten van Lidl blijkt dit niet het geval te zijn. Hierdoor zijn de betreffende reclamefolders misleidend.

Volledige uitspraak

 

RSS-feed 

Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak.

Afhandeling van klachten in cijfers

 

Na afloop van elk kwartaal rapporteert de SRC in de nieuwsbrief over het aantal klachten dat is ontvangen en wat er met die klachten is gebeurd. Dit zijn altijd voorlopige cijfers. De definitieve cijfers verschijnen elk jaar in ons jaarverslag, dat via onze website is te raadplegen.

 

In het laatste kwartaal van 2016 (oktober tot en met december 2016) zijn in totaal 830 klachten en meldingen ontvangen. Hieronder ziet u een overzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het 4e kwartaal van 2015 en 2014):

 

Als we het vierde kwartaal van 2016 vergelijken met dat van 2015, zien we een daling in het totaal aantal klachten, maar een vergelijkbaar aantal met het totaal in het laatste kwartaal van 2014.

 

Er zijn 56 gelijkluidende klachten ontvangen in het afgelopen kwartaal, onder meer tegen een radiocommercial van een IT-bedrijf dat luisteraars opriep hun kind dezelfde naam te geven als het bedrijf om kans te maken op een geldbedrag van €5000. Deze klachten zijn afgewezen, zie de rubriek “Uit de praktijk”. In het geval van gelijkluidende klachten krijgen alle klagers de uitspraak toegestuurd waarin de klacht is behandeld die representatief was voor hun klacht.

 

In het 4e kwartaal van 2016 zijn 495 klachten en meldingen afgedaan zonder tussenkomst van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC). Dit zijn bijvoorbeeld klachten die niet voldoen aan de vormvereisten (zoals het ontbreken van de motivering voor een klacht of het ontbreken van NAW-gegevens), of klachten die zijn ingetrokken nadat de klager met de adverteerder tot een oplossing is gekomen.

 

De (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en het College van Beroep hebben het afgelopen kwartaal gezamenlijk 279 beslissingen genomen over klachten. Hieronder volgt een nadere toelichting van deze beslissingen.

 

Voorzittersbeslissingen

De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft in het vierde kwartaal van 2016 173 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.

 

In 50 beslissingen heeft de voorzitter geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). In 7 van die beslissingen heeft de voorzitter een aanbeveling achterwege gelaten, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al had aangepast of ingetrokken.

 

In 121 dossiers oordeelde de voorzitter dat de reclame-uiting niet in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 104 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder, omdat naar het oordeel van de voorzitter overduidelijk is dat de klacht door de Commissie zal worden afgewezen). Deze beslissingen worden aangeduid als dVAF.

 

In 2 dossiers heeft de voorzitter een beslissing over het verschuldigd zijn van klachtengeld genomen.

 

Tegen 9 voorzittersbeslissingen (4 dVAFs, 5 VT’s) is bezwaar gemaakt en om een oordeel van de voltallige Reclame Code Commissie gevraagd.

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het 4e kwartaal van 2016 in totaal 96 beslissingen.


In 55 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code, waarbij in 1 beslissing een aanbeveling achterwege werd gelaten omdat aannemelijk was gemaakt dat naar aanleiding van de klacht passende maatregelen zijn genomen om

de bestreden uiting(en) te laten voldoen aan de Nederlandse Reclame Code.

 

In 40 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

 

De Reclame Code Commissie heeft in het vierde kwartaal 1 tussenbeslissing genomen omdat nadere informatie nodig was alvorens de Commissie tot een eindoordeel kon komen.

 

Tegen 7 beslissingen van de RCC (6 toewijzingen en 1 afwijzing) is beroep aangetekend en een uitspraak gevraagd van het College van Beroep.

 

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 10 uitspraken (8 aanbevelingen en 2 afwijzingen).

 


Het College heeft 6 aanbevelingen, 1 vrijblijvend advies en 1 afwijzing van de Reclame Code Commissie bevestigd (al dan niet met wijziging van gronden). Verder heeft het College 1 aanbeveling vernietigd (en de klacht alsnog afgewezen) en 1 gedeeltelijke afwijzing vernietigd (en dus alsnog strijd met de NRC geconstateerd en de klacht toegewezen).

Compliance

 

De Afdeling Compliance controleert of de adverteerder de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB opvolgt. Een adverteerder wordt als compliant aangemerkt als hij het compliance-formulier retourneert of als hij op andere wijze laten weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast. De Afdeling Compliance beoordeelt niet of een aangepaste uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Als de reclame naar aanleiding van een uitspraak wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep op basis van een klacht beoordelen of die nieuwe uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code. Het percentage adverteerders dat na een gegronde klacht de betreffende reclame-uiting aanpast of intrekt ligt jaarlijks rond de 96%. De adverteerders die dit niet doen en dus als non-compliant zijn aangemerkt, vindt u hier.

 

De afdeling Compliance monitort elk kwartaal de dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd en nog geen toezegging van de adverteerder is ontvangen dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit sinds 2016 expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

Agenda

In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar de Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.

 

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

Share with FacebookShare with Twitter

Raadpleeg onze website voor meer informatie | Gegevens wijzigen | Contact

Schrijf u hier uit